FRÅN PROJEKT TILL DRIFT

BEHÖVER DITT PROJEKT STÖD?


VI ERBJUDER STÖD FRÅN START TILL MÅL

Vi erbjuder hjälp i allt från att skriva en ansökan till projektledarstöd och rådgivning vid projektexit. 

Att göra en projektansökan som blir beviljad kräver erfarenhet och rätt kompetens. Inom nätverket har vi utformat ett tjugotal cykelprojekt som beviljats. Allt från lokala LONA-stöd till EU/interreg-projekt med flera länder inblandade. Du behöver kunna konkretisera dina mål och visioner så att de stämmer med en utlysnings syfte och mål. Det kan vi hjälpa dig att leverera. 


Vi hittar rätt partner till dig utifrån dina behov oavsett fas du är i. Är du i fasen att skriva en projektansökan, behöver du råd när du ska formera gruppen i kommunen, eller kanske en hel region? Behöver du planerings- och genomförandestöd eller råd när du går från projekt till drift?

Nedan hittar du ett exempel hur du kan ta snabbvägen genom de olika faserna med en onlineutbildning kopplat till projektledarstöd. Vi tilldelar dig en kontaktperson som passar den fas du befinner dig i, men samtidigt har du tillgång till hela vårt nätverk. Du kan välja att enbart nyttja projektledarstödet. Kontakta oss för prisförslag. 


Gå direkt till Från projekt till drift, 3 nivåer

Planeringsfasen

Ansökan av projektmedel, cykelhubar, infrastruktur, vision, fallgropar att se upp med. Vi rekommenderar projektstöd eller:

Uppstartsfasen

Projekledarstöd, markägarkontakter, skyltning, målgruppsanalys klimatanpassningsanalys mm. Vi rekommenderar projektstöd, analys och:

Uppbyggnadsfasen

Avtal, kontrakt, utbildningar för besöksnäringen, leddragningar, ledbyggarskola mm. Vi rekommenderar affärsutvecklingsserier och:

Etableringsfasen

Från projekt till affär. Entreprenörsskap, marknadsföring, paketering, hemsida, mm. Vi rekommenderarar affärsutvecklingsserier och kurs 6.

Driftfasen

Från projekt till drift. Huvudmannaskap, ersättningsmodeller, paketering, marknadsföring och sälj mm. Vi rekommenderar projektstöd och affärsutvecklingsserier.

FRÅN PROJEKT TILL DRIFT; 3 NIVÅER

PLANERA, GENOMFÖRA OCH GÅ TILL LÖPANDE VERKSAMHET

När man etablerar en cykelled, cykelpark eller ett cykelområde är det mycket att tänka på för att få verksamheten att fungera på ett långsiktigt och hållbart sätt. Varje projekt är unikt och under projektfasen kan fokus ligga på olika saker beroende på vad som varit mest prioriterat. Nu gäller det att få ihop alla delar till en väl fungerande verksamhet. Med våra erfarenheter som grund har vi gjort ett förslag i tre delar, så ni kan välja en mer eller mindre avancerad nivå. Målet är att förmedla kunskap och erfarenhet som kan underlätta er process med att etablera ett väl fungerande och hållbart cykelområde.


Målgrupp: Offentliga aktörer, entreprenörer och föreningar.

KUNSKAPSEMINARIUM ONLINE

NIVÅ:  GRUND

Vi går igenom processen utifrån de erfarenheter vi har och ger tips och råd för det fortsatta arbetet. Seminariet genomförs online och tar 3 timmar och består av en kunskapsdel med avslutande diskussion och frågor. Målet är att ge en övergripande bild av de olika stegen.


 • Markägaravtal och nyttjanderätt
 • Roller och ansvarsfördelning
 • Ledhuvudmannens uppgifter
 • Servicepunkter och skyltning
 • Kostnader och intäktsmöjligheter
 • Tidplan och risker att se upp med


Pris: 19 000 kr exkl moms. (Priset gäller 2023). 2 kursledare.

AVTAL OCH MALLAR

NIVÅ:  MEDEL

Vi tar fram grundläggande avtalsförslag och mallar som kan användas för att leda och driva verksamheten framöver. Genomgång och presentation av de olika mallarna online 3 timmar. Målet är att ni får tillgång till en bra verktygslåda för det fortsatta arbetet.


 • Kunskapsseminarium 3 h (se Nivå Grund)
 • Genomgång av avtalsförslag, checklistor och mallar 3 h
 • Checklistor, avtalsförslag och mallar för att driva verksamheten:
  - Checklista med de olika stegen för att gå från projekt till drift
  - Förslag på nyttjanderätts-/markägaravtal
  - Förslag på samarbetsavtal för organisering av det gemensamma arbetet
  - Fördelningsnyckel
  - Årshjul för drift och utveckling
   -Verksamhetsplan och budgetmall


Pris: 38 000 kr exkl moms. (Priset gäller 2023)

PROJEKTSTÖD

NIVÅ:  AVANCERAD

För att snabba på processen med att få verksamheten på plats erbjuder vi möjlighet till projektstöd under hela eller delar av projektet. Vi erbjuder en erfaren resurs som stöd till projektledaren för att förbereda och genomföra möten, göra en övergripande plan för genomförandet samt finnas till hands som en diskussionspartner och rådgivare.


 • Kunskapsseminarium 3 h (se Nivå Grund)
 • Genomgång av avtalsförslag och mallar (se Nivå Medel)
 • Checklistor, avtalsförslag och mallar (se Nivå Medel)
 • Ta fram förslag till en övergripande plan för
  att gå från projekt till drift (löpande arbete)
 • Planera/förbereda/dokumentera möten med berörda parter som ingår i samarbetet
 • Fungera som stöd till projektledaren under processen


Pris: 36 000 kr exkl moms + Arvode per månad. (Priset gäller 2023)